top of page
Email Disclaimer

B.A.U. architectenbureau B. & C. Coussée

Dit e-mailbericht en alle bijlagen zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als dit bericht ten onrechte bij u terechtkomt, gelieve dan de afzender te verwittigen en de bestanden van uw computer te verwijderen. Een niet aan u geadresseerd e-mailbericht en de bijlagen lezen, verspreiden, openbaar maken, aanpassen, printen, doorsturen of er een kopie van maken is illegaal. Volledige veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van elektronische berichten kan op geen enkele manier gegarandeerd worden. De afzender kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die optreedt door het gebruik van e-mail. B.A.U. architectenbureau wijst alle verantwoordelijkheid af die door het gebruik van email kan voortkomen.

This message and any attachment are for the intended recipient's use only. It may contain confidential, proprietary or legally privileged information or otherwise be protected from disclosure by other legal rules. If you are not the intended recipient, you may not use, disclose or reproduce this message, its attachment or any part thereof, or take any action in reliance thereon. Please notify the sender immediately and delete this message and any attachment from your system. Emails are not secure and cannot be guaranteed to be error free as they can be intercepted, amended, or contain viruses. Anyone who communicates with us by email is deemed to have accepted these risks. ' B.A.U. architectenbureau ' denies any responsibility for any damage arising from the use of email.

Privacy Verklaring

Bvba B.A.U. architectenbureau B. & C. Coussée hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Bvba B.A.U. architectenbureau B. & C. Coussée houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als  bvba B.A.U. architectenbureau B. & C. Coussée zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemene zin, vragen heeft

hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

mail@baucoussee.be

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door  bvba B.A.U. architectenbureau B. & C. Coussée verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

• Het uitvoeren en opvolgen van doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)

 

Voor de bovenstaande doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen

en opslagen enverwerken:

 

• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit  noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming

voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Bvba B.A.U. architectenbureau B. & C. Coussée bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Als architect zijn wij 10 jaar verantwoordelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we

bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens bvba B.A.U. architectenbureau B. & C. Coussée van uw gegevens kennis kunnen nemen,zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke

wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement

Bvba B.A.U. architectenbureau B. & C. Coussée kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

bottom of page